how long does steroids stay in your system what are topical steroids steroids for back pain stress dose steroids steroids for dogs what does steroids do does the rock take steroids natural vs steroids steroids and alcohol steroids online can you drink on steroids

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA PACJENTA/KLIENTA ZGODNA Z RODO – INFORMACJA

W związku z naszą współpracą, w trosce o zabezpieczenie danych osobowych naszych pacjentów/klientów oraz ich prywatność, pragniemy poinformować Pana/Panią, wypełniając obowiązek ciążący na nas na podstawie RODO, jak Pana/Pani dane są przez nas przetwarzane i chronione, co wyjaśnia niniejszy dokument. Zasady w nim opisane odnoszą się do przetwarzania wszystkich danych osobowych w ramach naszej działalności.

 1.  Administrator danych, definicje
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą
   La Dentista Alicja Koźbielska
   NIP898 20 34 089
   ul.Mrągowska 80/2 Wrocław tel +48 692 271 671
   e-mail ladentista.wroclaw@gmail.com
   W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oznacza to, że Administrator ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
  2. Informujemy że zgodnie z RODO dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie danych takich jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer identyfikacyjny czy też na podstawie zespołu informacji dotyczących jej sytuacji społecznej, zdrowotnej, rodzinnej czy rasowej.
  3. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, lecz może być konieczne do zawarcia z nami i wykonania umowy lub udzielenia pomocy medycznej, gdyż często bez danych nie jest to możliwe.
  4. Przetwarzaniem danych osobowych jest każde działanie na danych osobowych w tym ich zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 RODO).
 2. Prawa osoby, której dane są przetwarzane
  1. Każdy, którego dane osobowe przetwarzamy ma:
   • prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   • prawo do usunięcia danych,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   • prawo do przenoszenia danych do innych podmiotów;
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzamy jego dane osobowe w sposób nieprawidłowy i naruszający prawo, w tym przepisy RODO;
   • prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Zawsze możemy przetwarzać i przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych (adekwatnym), przede wszystkim w zakresie danych niezbędnych dla realizacji i zawarcia z Panią/Panem umów, w tym umów o świadczenie usług medycznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Możemy przetwarzać dane także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią (art. 6 ust. 2 lit. f RODO). Możemy także przetwarzać dane dla celów podatkowych i księgowych, czy też dla wypełnienia innych obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa np. związanych z rozliczeniem się z NFZ (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Nadto możemy prosić Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych i przetwarzać określone kategorie danych na tej podstawie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
  3. Przetwarzamy także dane o Państwa stanie zdrowia, stanowiące dane wrażliwe w rozumieniu RODO, jednakże czynimy to tylko w zakresie i w celu niezbędnym do diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (podstawa – art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
  4. Wszelkie dane przetwarzane przez nas czy to w formie papierowej czy elektronicznej są zabezpieczone poprzez zabezpieczenia fizyczne, informatyczne i techniczne i organizacyjne. Wszystkie dane w systemie informatycznym są kodowane i szyfrowane, a nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie wymogów ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.
  5. Każdy Klient/Pacjent może kontaktować się z nami w sprawie realizacji uprawnień o jakich mowa w niniejszej polityce czy też w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail ladentista.wroclaw@gmail.com
  6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO). Mogą to państwo uczynić dowolną drogą kontaktu z nami.
  7. Po sprzeciwie przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w tym zakresie jakiego dotyczy sprzeciw, chyba że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą niezbędne nam do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ewentualnie wypełniania obowiązków wobec organów państwa działających w granicach i na podstawie prawa. Wyjątki te wynikają bezpośrednio z przepisów RODO.
 3.  Odbiorcy danych osobowych, czas przetwarzania
  1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, kadrowo-płacowe, wyspecjalizowani dostawcy usług przechowywania danych i usług IT, a także podmioty którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, NFZ czy organy nadzoru nad działalnością leczniczą.
  2. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług medycznych i dodatkowo przez czas wymagany dla ewentualnego dochodzenia roszczeń lub rozliczenia się z organami władzy państwowej, w tym z Urzędem Skarbowym lub NFZ, nie dłużej jednak niż przez 10 lat od zakończenia współpracy z Państwem lub zakończenia świadczenia opieki medycznej.
  3. Wskazujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowej.
 4. Inne
  1. Wskazujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  2. Nie będą w stosunku do Pana/Pani prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe.
  3. Organem nadzorczym do którego przysługuje skarga na działanie Administratora naruszające przepisu o ochronie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Powyżej wyjaśnione zasady polityki prywatności w zakresie ochrony danych osobowych obowiązują niezależnie od tajemnic zawodowych wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania i w żaden sposób nie naruszają wyrażonych tam zasad ochrony danych pacjenta.
Call Now ButtonUmów wizytę